Any Questions?

VERMES Microdispensing Ltd.

#505, Bucheon TechnoPark 402,
655, Pyeongcheon-Ro, Bucheon-Si, Gyeonggi-Do,
Korea
Phone: +82 (0)32-246-1500
E-Mail: korea(at)vermes.com

VERMES Microdispensing GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
Germany
Phone: +49 (0)8024 644 - 0
E-Mail: info(a)vermes.com

VERMES Microdispensing
America Inc

2226 Ringwood Ave.
San Jose, CA 95131
USA
Phone: +1 408 520-2555
E-Mail: america(at)vermes.com

VERMES Microdispensing
(Xiamen) Co., Ltd.

Room 601/C1, Rehua Building, No.16
Xinfeng 3rd Road, Huoju Hi-Tech Zone
Huli district, Xiamen City
PR China
E-Mail: info(at)vermes.com

VERMES Microdispensing
(Malaysia) Sdn Bhd

No.11, Jalan Sungai Dua Utama 1
Taman Sungai Dua Utama
13800 Butterworth, Penang
Malaysia
Phone: +60 4 358 0996
E-Mail: info(at)vermes.com

사업영역

VERMES Microdispensing GmbH의 잘 확립된 마이크로 디스펜싱 밸브를 사용하여 다른 용액을 정확하고 빠르며 비접촉으로 디스펜싱하십시오. 우리의 혁신적인 디스펜싱 기술은 연구 개발팀에 의해 지속적으로 개선되고 향상됩니다. 우리는 지원한:

  • 디스펜싱 어플리케이션에 대한 철저한 분석
  • 기술적인 도움
  • 개별 운전자 교육
  • 전체 과정 중 집중적 가이던스
  • 구체적이고 유능한 유지 보수 서비스
  • 유용한 상담

Any Questions?

VERMES Microdispensing Ltd.

#505, Bucheon TechnoPark 402,
655, Pyeongcheon-Ro, Bucheon-Si, Gyeonggi-Do,
Korea
Phone: +82 (0)32-246-1500
E-Mail: korea(at)vermes.com

VERMES Microdispensing GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen
Germany
Phone: +49 (0)8024 644 - 0
E-Mail: info(a)vermes.com

VERMES Microdispensing
America Inc

2226 Ringwood Ave.
San Jose, CA 95131
USA
Phone: +1 408 520-2555
E-Mail: america(at)vermes.com

VERMES Microdispensing
(Xiamen) Co., Ltd.

Room 601/C1, Rehua Building, No.16
Xinfeng 3rd Road, Huoju Hi-Tech Zone
Huli district, Xiamen City
PR China
E-Mail: info(at)vermes.com

VERMES Microdispensing
(Malaysia) Sdn Bhd

No.11, Jalan Sungai Dua Utama 1
Taman Sungai Dua Utama
13800 Butterworth, Penang
Malaysia
Phone: +60 4 358 0996
E-Mail: info(at)vermes.com